תנאי שימוש אורד

1.    כללי
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ("האתר") המנוהל ומופעל על-ידי חברת אורד בע"מ ח.פ. 512499344 ("אורד" ו\או "החברה"). הגישה לאתר והשימוש בו, לרבות השימוש בשירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתקנון המפורט להלן ("התקנון"), ולכן הנך מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה. הרישום לשימוש באתר או עצם השימוש בו מעידים על הסכמתך לתקנון. התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והוא מתייחס גם ללשון נקבה. כמו כן, כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך. אורד שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות, באמצעות הפרטים המצוינים בתחתית התקנון או דרך עמוד יצירת הקשר.

2.    אודות האתר
2.1.     האתר מאפשר קבלת מידע אודות השירותים שמעניקה אורד ("השירותים").
2.2.     כל אדם רשאי לעשות באתר שימוש שמטרתו קבלת מידע בלבד. כל שימוש החורג מקבלת מידע גרידא, לרבות מסירת פרטים, רשאי לבצע רק מי שעונה על התנאים המצטברים הבאים: (א) הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, ובמידה והנך קטין או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו נעשה לאחר קבלת אישור כאמור; ו- (ב) הוא נרשם כמשתמש באתר, כמפורט בסעיף ‎3 להלן.
2.3.    הדינים החלים על האתר ועל השימוש בו ו/או העולה והנובע מהם כפופים לחוקי מדינת ישראל ותקנותיה. לכל דבר ועניין מובהר ומוסכם על המשתמש כי לבתי המשפט בישראל ורק להם הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל עניין העולה ו/או הנובע מן השימוש באתר.
2.4.   החברה  אינה מתחייבת כי (א) האתר יהלום את ציפיותיך או דרישותיך; (ב) השירותים והתכנים המוצעים באתר יינתנו ללא הפסקות וללא שיבושים ו/או טעויות; (ג) האתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אורד ו/או של מי מטעמה, או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של אורד ו/או של מי מטעמה. הינך מוותר על כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה או מטעמה בגין כל נזק או הפסד שיכול ויגרם ו/או נגרם מהאמור בסעיף זה.
2.5   הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן הזמין דרכו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות בתקנון זה, המהווה הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין החברה.
2.6   תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצידך. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך הבלעדי ובאחריותך בלבד.
3.    רישום לאתר
3.1.  באתר קיימת אפשרות למסירת פרטים לצורך יצירת קשר על מנת לקבל מידע מורחב יותר ו/או הצעת מחיר. לצורך יצירת קשר נדרש למסור פרטים כגון מספר טלפון סלולרי, שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת.
3.2.  הנך מתחייב כי: (א) הפרטים שיימסרו על ידך יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה שימוש באתר תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) במקרה בו הנך סבור שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, תדווח על כך לאלתר באמצעות פניה באתר לשירות הלקוחות של אורד.
3.3.     מודגש, כי הנתונים שתמסור ייתכן שיישמרו במאגר מידע שבבעלות אורד או מי מטעמה אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. אתה מאשר כי ידוע לך שאין חובה על-פי חוק למסור את הנתונים הנ"ל, ומסירתם תלויה ברצונך והסכמתך, וכפופה למדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות הפרטיות") אשר זמינה באתר ואישורך את תנאי השימוש מהווה אישור למסירת המידע, בכפוף להוראות כל דין.
4.    הוראות כלליות בדבר השימוש באתר
4.1.     הנך מתחייב כי בעשותך שימוש באתר לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות: (א) הצגת תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, באופן המשנה את עיצוב האתר או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות ובסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר, מבלי לקבל את הסכמת החברה ו/או את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים; (ד) שימוש באתר לצרכים מסחריים בניגוד לאמור בתקנון; (ה) העתקה, עריכה מחדש או פרסום של תכנים המופיעים באתר מבלי לקבל את הסכמת בעלי הזכויות בהם מראש ובכתב, לפי העניין; (ו) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהאתר; (ז) יצירת או הפצת וירוסים, תוכנות-עוינות ו/או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים, חומרה או תוכנה של החברה או של כל צד שלישי; (ח) הפצת "דואר זבל" או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; ו/או (ט) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים; ולא תאפשר לאחרים לעשות איזה מהפעולות האמורות לעיל.
4.2.     מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לאורד לפי כל דין או הסכם, החברה תהא רשאית לחסום את השימוש שלך באתר,לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אתה או מי מטעמך: (א) ביצעת אתה או  מי מטעמך או תוך שימוש בפרטיך מעשה בלתי חוקי או בניגוד להוראות כל דין; (ב) הפרת  אתה או  מי מטעמך או תוך שימוש בפרטיך תנאי מתנאי התקנון; (ג) מסרת בעת הרישום, או לאחר מכן, פרטי זיהוי שגויים; או (ד) ביצעת אתה או  מי מטעמך או תוך שימוש בפרטיך כל מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של האתר.
4.3.     באחריותך להזין בעת בקשה ליצירת קשר פרטים נכונים ומדויקים. החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולמשתמש האתר לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה אם מסיבה כלשהי הוזנו פרטים שאינם נכונים ומדויקים, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, בין מעשה ובין במחדל.
5.    קניין רוחני
5.1.     כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני, באתר, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים וברכיבים אחרים באתר, וכן בכל אמצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי, או יצירה הקשורים באתר והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, עיצובים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ"ל) (להלן: "זכויות הקניין הרוחני")  הינן של אורד ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לחברה להשתמש בהם. המונחים "תוכן" או "תכנים" פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיה שהיא.
5.2.     החברה מעניקה בזאת לך רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי באתר, אך ורק לצרכים המתוארים באתר ובתקנון, והכל בכפוף ליתר הוראות התקנון. מעבר לאמור לעיל, אורד לא מעניקה, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, התכנים וזכויות הקניין הרוחני.
5.3.     ככל שהמשתמש ישלח לחברה המלצות או השגות בקשר לאתר או לשירותים, החברה תהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהא חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין המלצה או השגה כאמור.
6.    אחריות
6.1.     השימוש באתר הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. כל המידע והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is), ללא אחריות מכל סוג שהוא. החברה או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באתר מהסתמכותך על התכנים בהם. לא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או עילת תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לאתר, לרבות זמינות התכנים בהם, תקלות, תוצאות השימוש בהם וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות לך כל טענה כאמור, בין אם ידועה לך ובין אם תיוודע לך, אתה מוותר עליה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר.
6.2.     אתה מתחייב בזאת לפצות ולשפות את אורד ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהם כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים על ידך או על ידי מי מטעמך ו/או תוך שימוש בפרטיך, בין בהסכמתך ובין שלא, לרבות בגין כל מעשה או מחדל העומדים בניגוד להוראות התקנון, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל. אורד שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור. זכות אורד כאמור לא תפטור אותך מהתחייבויותיך לשיפוי בכל מקרה, והנך מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם אורד או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על-ידי מסירת מידע וחומרים שברשותך.
7. מדיניות פרטיות
הנך מכיר בכך ומסכים  כי אורד עשויה לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף עליך באמצעות האתר ומוותר על כל טענה בעניין זה בכפוף להוראות החוק. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל על פי הוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות הזמינה בקישור: _________ [להכניס לינק למדיניות הפרטיות]. הרישום לאתר או עצם השימוש מהווים את הסכמתך גם למדיניות הפרטיות האמורה.
8. הודעה והסרה
החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם הנך סבור כי תוכן מסוים המופיע מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, או של צד שלישי, או מפר הוראה אחרת של התקנון, הנך מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של אורד באמצעות האתר ולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטיך המלאים ופרטי ההתקשרות עמך (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענתך מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו- (ג) הצהרה חתומה שלך, כי למיטב ידיעתך המידע שנמסר על ידך מלא ונכון.
9. אבטחת מידע
9.1. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את דרכי התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי גורמים בלתי מוסמכים או מורשים.
9.2 ההתקשרות בין מכשיר הקצה שלך (מחשב, סמארטפון, טאבלט וכיו"ב) לבין המחשבים התומכים באתר מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
9.3 על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת שהאתר או השימוש דרכו יהיו חסינים לגמרי מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה ו/או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.
10. שימושים אסורים באתר
10.1 ללא קבלת הרשאה מפורשת, כתובה מראש מהחברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים:

  1. שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכנו ו/או שימוש באתר ו/או תוכנו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט;
  2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו;
  3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר;
  4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא;
  5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או כל פגיעה אחרת;

10.2 אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.
11. קישורים חיצוניים
קישורים שעשויים להיות מוצגים באתר, לאתרים חיצוניים או אחרים, מוצגים לנוחותך בלבד והחברה אינה אחראית לתוכנם. גלישה באתרים חיצוניים ו/או כל פעולה בקשר עמם הינם באחריות המשתמש בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי תקנון זה. כמו-כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט.

12.  כללי
12.1.  אורד רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר, כולה או חלקה, או לשנות את המבנה, המראה והעיצוב, את היקף וזמינות השירותים באתר ו/או כל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות ולא תהיה לך כל תביעה, טענה, דרישה או עילת תביעה כלפי אורד או מי מטעמה בגין הפסקת פעילות כאמור, בגין שינויים כאמור או בגין תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.
12.2.  אורד רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות התקנון, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש אם כי היא תנקוט באמצעים מסחריים מקובלים לעשות כן, ככל הניתן. כל עדכון של התקנון יחייב את כל משתמשי האתר החל ממועד פרסומו.
12.3.  על השימוש באתר, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתקנון, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר או לתקנון, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.
12.4.  התקנון מהווה את החוזה המשפטי המלא בינך ובין אורד  ביחס לשימושך באתר.
12.5.  אורד רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי התקנון בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש.
12.6.  במידה וייקבע שחלק כלשהו מהתקנון אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי התקנון יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
12.7.  לא יראו עיכוב או הימנעות מצד אורד מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי התקנון כוויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על-ידי אורד בכתב.
12.8.  אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתקנון ו/או מדיניות הפרטיות, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעה לשירות הלקוחות של אורד באמצעות האתר או בדוא"ל [email protected].

עודכן לאחרונה ביום 2 במאי 2021

דילוג לתוכן