מדיניות פרטיות – אתר אורד

חברת אורד ח.פ. 51499344 (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר"). החברה החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר.
מסמך זה יפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה בחברה ("מדיניות הפרטיות"). מדיניות הפרטיות סוקרת, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שמוסר המשתמש ובמידע האישי שייאסף אודותיו בעת שימושיו השונים בשירותי החברה. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.
החברה מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
1. כללי
1.1 בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך.
חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך וכד' – זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתמסור פרטים לצורך יצירת קשר.
חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.
1.2 הנך מצהיר בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.
1.3 מובהר כי החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים ו/או רגולטורים. במקרה כזה, השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר, ומובהר כי נוסח מדיניות הפרטיות המחייב והקובע בכל מועד הינו הנוסח המפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלה, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת.
1.4 בעת שימוש באתר הנך נותן את הסכמתך המלאה לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה ואינך מסכים לתנאים הללו, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות כל שימוש בשירותי החברה ו/או לגלוש באתר.
1.5 כן מובהר, כי רישום לשירותי החברה בכל אמצעי (לרבות, רישום באתר ו/או בחיוג הטלפוני על ידי המשתמש) ו/או שימוש בשירותי החברה, כולם או חלקם, מהווה הסכמה מפורשת של המשתמש לתנאי מדיניות פרטיות זו, לתנאי השימוש ואף לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) החברה, לרבות מסרי שירות ( לרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
1.6 המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע החברה על רצונו להסיר את כתובתו מרשימת תפוצת מקבלי "דבר פרסומת" באמצעות אחת החלופות הנקובה בהודעת "דבר הפרסומת" ו/או באמצעות פניה באתר האינטרנט. ובמקרה זה תימנע החברה משליחת מסרים הכוללים דברי פרסומת בלבד. החברה לא תוכל להימנע משליחת מסרי שירות ועל משתמש המבקש להימנע גם מקבלת מסרי שירות, לחדול לעשות שימוש בשירותי החברה.

2. רישום לשירותים, יצירת קשר והעברת מידע לחברה
2.1 ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הזמנת שירותים מהחברה, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.
2.2 חלק מהשירותים טעונים מסירת מידע אישי. במסגרת יצירת קשר ו/או הזמנה ורכישה של שירותים ו/או מוצרים תידרש למסור מידע אישי, כגון: שם מלא, חברה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכיו"ב. ככל שלא יימסרו הנתונים המבוקשים לא תוכל ליצור קשר ו/או לבצע הזמנה ורכישה של שירותים ו/או מוצרים.
2.3 החברה מנהלת מאגרי מידע ככל שנדרש על פי דין. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש.
2.4 המשתמש מצהיר כי כל המידע אשר ימסור ו/או יעדכן, הינו נכון, אמין ומדויק וכן, כי ביצע הרכישה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו יעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות כל דין. בכלל זה יעשה שימוש במידע לצורך ניהול השירות, טיפול ומעקב אחר פניית המשתמש, מעקב אחר טיב השירות, הצעות לקבלת שירותים דומים ו/או משלימים, סטטיסטיקה ושיווק לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלה על-ידי החברה.
3. איסוף מידע באופן אוטומטי
3.1   האתר עושה שימוש בעוגיות (להלן “Cookies”  ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, להתאים פרסומות מותאמות עבורו אף בגלישתו באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אליו, מדורים ומידע אשר המשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול שהעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מאובטח, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי לעשות כל שביכולתה על מנת שרק החברה ו/או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. ככל שהמשתמש אינו מעוניין לקבל עוגיות, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלו. לשם כך, עליו להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. על המשתמש לזכור, עם זאת, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
3.2        צדדים שלישיים (לדוגמהGoogle Analytics) עשויים להשתמש גם בעוגיות, וטכנולוגיות דומות. למידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב Google Analytics מומלץ לעיין במדיניות של  Googleולקבל מידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בקובצי Cookie  ובנתונים כאשר אתה משתמש באתר. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה-opt-out הנוכחיים של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
4. מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • על פי דרישה או בהסכמה מפורשת ממך או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתך.
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך.
  • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין ו/או במקרים בהם תבצע או תנסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • אם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  • לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים. מידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי שלך.
  • בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5. אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
6. זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected]  או בדואר רגיל אל: אורד בע"מ, רח' המשביר 4 חולון 5885521
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע
שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

דילוג לתוכן